Obchodné podmienky

(ďalej len „Podmienky“)

Článok 1

Úvodné ustanovenia

1.1. Podmienky upravujú práva a povinnosti medzi spoločnosťou DKV Innovative, s.r.o., so sídlom Moyzesova 36, 04001, Košice, IČO: 48 180 025 , (ďalej len „Predávajúci“) a fyzickou osobou alebo právnickou osobou, ktorá prostredníctvom internetovej webstránky www.merliX.sk (ďalej len „Stránka") alebo telefonicky kupuje ponúkaný tovar (ďalej len „Kupujúci"). Tovarom sa pre účely týchto obchodných podmienok rozumejú výrobky a produkty ponúkané na predaj, ktoré Predávajúci uverejňuje na Stránke.

1.2. Na zmluvný vzťah medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorý nie je spotrebiteľom (§2 ods. 1 písm. a) zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov) sa čl. 6, 7 a 8 Podmienok nepoužije. Právne vzťahy medzi zmluvnými stranami uvedenými v predchádzajúcej vete, ktoré nie sú Podmienkami upravené sa spravujú ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

Článok 2

Uzavretie zmluvy

2.1 Návrh na uzavretie zmluvy (objednávka) je Kupujúci povinný zaslať Predávajúcemu prostredníctvom elektronického formulára umiestneného na Stránke. Kupujúci v objednávke určí množstvo a druh tovaru a spôsob doručenia. Kupujúci je povinný uviesť meno a priezvisko, adresu, telefónne číslo, e-mailovú adresu. Kliknutím na ikonu „odoslať objednávku“ zašle Kupujúci objednávku Predávajúcemu. Vytvorenie objednávky je tiež možné telefonicky na t. č. +421 944 633 111. K uzatvoreniu kúpnej zmluvy postačí aj samotné dodanie tovaru Kupujúcemu.

2.2 Predávajúci je povinný zaslať Kupujúcemu potvrdenie o prijatí objednávky prostredníctvom e-mailovej správy na e-mail Kupujúceho uvedený v objednávkovom formulári do 1 dňa od prijatia objednávky. Zmluva je uzavretá okamihom, kedy dôjde Kupujúcemu potvrdenie o prijatí objednávky Predávajúcim.

2.3 Do okamihu doručenia oznámenia o prijatí objednávky Kupujúcemu je Kupujúci oprávnený objednávku zrušiť.

2.4 Od zverejnenia tovaru na Stránke je Predávajúci viazaný Podmienkami jeho predaja.

2.5 Akúkoľvek ďalšiu elektronickú komunikáciu v súvislosti s právami a povinnosťami zmluvných strán zo zmluvy je Kupujúci povinný zasielať Predávajúcemu na e-mailovú adresu info@merliX.sk.

2.6 Produkty ponúkané v e-shope www.merliX.sk sú určené len pre osoby staršie ako 18 rokov. Kupujúcim môže byť len osoba veku vyššieho ako 18 rokov.

Článok 3

Kúpna cena, náklady na dodanie tovaru

3.1 Zmluvné strany sa dohodli, že Kupujúci kupuje od Predávajúceho tovar za cenu, ktorá je v čase odoslania objednávky Predávajúcemu uvedená na Stránke ako kúpna cena tovaru.

3.2 Ak nie je stanovené inak, uvedené ceny nezahŕňajú balenie a prepravné náklady.

3.3 Predaj sa uskutočňuje na dobierku. Kúpna cena a náklady spojené s dodaním tovaru sú splatné okamihom doručenia tovaru Kupujúcemu, ak Podmienky neustanovujú inak.

3.4 Faktúra, ktorá zároveň slúži ako dodací list a doklad o kúpe bude Kupujúcemu doručená v zásielke spolu s tovarom.

Článok 4

Dodanie tovaru

4.1 Miesto odberu (ďalej len miesto určenia) je stanovené podľa objednávky Kupujúcim. Dopravu do miesta určenia zaisťuje na požiadanie Kupujúceho v objednávkovom formulári Predávajúci. V prípade, že Kupujúci stanoví v objednávkovom formulári miesto určenia do krajiny mimo Slovenskej republiky, Predávajúci sprostredkuje Kupujúcemu na jeho požiadavku v objednávkovom formulári kuriérsku službu, ktorá mu tovar doručí do miesta určenia. Kupujúci berie na vedomie, že zodpovedá za dodržanie podmienok doručenia ním objednaného tovaru do miesta určenia v súlade s právnou úpravou danej krajiny. Kupujúci pre povinný zdržiavať sa na adrese doručenia v prípade doručovania kuriérskou spoločnosťou GLS v čase od 8:00-16:00, aby tak zaistil bezproblémové prevzatie tovaru. Kupujúci berie na vedomie, že kuriérovi nemôže určovať zmenu adresy dodania, alebo zmenu času dodania, keďže je to v rozpore s doručovacími metódami kuriérskej spoločnosti GLS. Zmeny sa uskutočňujú prostredníctvom infolinky GLS a to s platnosťou v ďalší pracovný deň.

4.2 Predávajúci prijíma objednávky tovaru každý deň a spracúva ich každý deň do 13:00 hod. Tovar je expedovaný každý pracovný deň, pričom lehota pre dodanie tovaru je spravidla 1-2 pracovné dni. Dodacia lehota sa predlžuje hlavne v prípade, že nastali nepredvídateľné udalosti. Kupujúci nie je oprávnený požadovať náhradu škody v súvislosti s nenaplnením dodacej lehoty Predávajúcim.

4.3 O odoslaní tovaru informuje Predávajúci Kupujúceho e-mailom na e-mailovú adresu uvedenú v objednávke Kupujúcim.

4.4 Kupujúci je povinný tovar včas a riadne prevziať. Pri prevzatí tovaru je Kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalu, pásky, resp. pečate a prípadne poškodenie obalu tovaru alebo pásky, resp. pečate ihneď oznámiť kuriérovi, prípadne inej osobe doručujúcej tovar. Pri prevzatí tovaru je Kupujúci ďalej povinný skontrolovať či obsah balíka množstvom a svojou povahou zodpovedá jeho objednávke a či tovar neobsahuje zjavné vady. V prípade nesúladu dodaného tovaru s objednávkou alebo v prípade existencie zjavných vád tovaru je Kupujúci povinný túto skutočnosť písomne poznamenať v dodacom liste.

4.5 Ak nie je poškodenie alebo čiastočná strata tovaru zjavná pri jeho prevzatí, je Kupujúci povinný oznámiť Predávajúcemu a dopravcovi vznik škody bez zbytočného odkladu, najneskôr však do troch (3) pracovných dni odo dňa doručenia tovaru. Nasledujúci pracovný deň po oznámení vzniku škody spíše zástupca dopravcu s Kupujúcim zápis o škode. Po obdržaní zápisu o škode je Kupujúci oprávnený uplatňovať vady tovaru spôsobené jeho poškodením alebo čiastočnou stratou u Predávajúceho.

4.6 Dodanie tovaru sa uskutočňuje v zásielke zaisťujúcej Kupujúcemu diskrétnosť.

Článok 5

Zodpovednosť za škodu na tovare, výhrada vlastníctva

5.1 Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na Kupujúceho v okamihu prevzatia tovaru v mieste určenia. Prevzatie tovaru potvrdí Kupujúci pri prevzatí zásielky.

5.2 Tovar sa stáva vlastníctvom Kupujúceho potvrdením objednávky.

Článok 6

Záruka, reklamácia, vady tovaru

6.1 Predávajúci poskytuje na tovar záruku v trvaní 24 mesiacov, resp. do doby expirácie vyznačenej na obale výrobcom.

6.2 Záruka sa nevzťahuje na vady tovaru spôsobené jeho užívaním v rozpore s účelom používania alebo pokynmi uvedenými v návode na použitie, mechanickým poškodením, vystavením tovaru nebezpečným následkom tepelného a/alebo elektromagnetického žiarenia, pôsobením poveternostných vplyvov a vplyvov okolia (vlhkosť, prašnosť, priame slnečné žiarenie, vibrácie), mechanickým poškodením a neoprávnenými zásahmi do tovaru.

6.3 Pri uplatňovaní nárokov zo zodpovednosti za vady je Kupujúci povinný predložiť doklad o kúpe tovaru (faktúru) a písomne oznámiť podstatu vady tovaru. Kupujúci je povinný odovzdať tovar spolu s príslušenstvom. V prípade zasielania tovaru je Kupujúci povinný uskutočniť všetky úkony potrebné na ochranu tovaru pred poškodením počas prepravy.

6.4 Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za vec bez vád, ak to Kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

6.5 Pokiaľ predávajúci zistí (testovaním), že reklamovaný výrobok nie je chybný alebo nespĺňa kritéria výrobcu pre záručnú reklamáciu, považuje sa reklamácia za neoprávnenú a reklamovaný výrobok bude kupujúcemu vrátený. Predávajúci si vo vzťahu ku kupujúcemu vyhradzuje právo požadovať úhradu nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s neoprávnenou reklamáciou.

Článok 7

Odstúpenie od zmluvy

7.1 Ak ide o neodstrániteľné vady, Kupujúci má právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.

7.2 Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať/používať ako vec bez vady, má Kupujúci právo na výmenu tovaru alebo je oprávnený od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Predávajúci k zrušeniu zmluvy Kupujúcemu vystaví dobropis vo výške nákupnej ceny tovaru v deň nákupu.

7.3 V prípade, že Predávajúci nemôže splniť zmluvu pretože objednaný tovar nemôže dodať, je povinný o tom bezodkladne informovať Kupujúceho najneskôr do 14 kalendárnych dni mu vrátiť cenu zaplatenú za tovar. Kupujúci nemá právo na náhradu nákladov, ktoré vynaložil na objednanie tovaru.

7.4 Doručením oznámenia o odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej strane sa zmluva zrušuje. Zmluvne strany sú si bez zbytočného odkladu povinne vrátiť plnenia, ktoré si na základe zmluvy navzájom poskytli.

7.5 Odstúpenie od zmluvy musí Kupujúci oznámiť písomnou formou vo forme emailu, ktorý zašle na info@merliX.sk alebo vo forme vyplneného a nascanovaného formulára na odstúpenie od zmluvy, ktorý Kupujúci zašle Predávajúcemu e-mailom. Formulár nájde Kupujúci na stránke Odstúpenie od zmluvy, alebo vo forme vyplneného formulára na odstúpenie od zmluvy, ktorý Kupujúci zašle Predávajúcemu v papierovej forme poštou. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí obsahovať identifikáciu Kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým ma predávajúci vrátiť už prijate plnenie najmä číslo účtu (v tvare IBAN) a/alebo poštovú adresu. Zároveň s odstúpením od kúpnej zmluvy je povinný doručiť predávajúcemu tovar spolu s dokladom o zaplatení a pod. a v originálnom neporušenom obale vo forme poistenej zásielky.

7.6 V prípade, že Kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí Predávajúcemu tovar, ktorý nie je použitý, nachádza sa v originálne zapečatenom pôvodnom obale a nie je poškodený alebo neúplný, vráti Predávajúci Kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu. Predávajúci vráti cenu za tovar uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky (bez sumy za dopravu) v lehote 14 kalendárnych dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru Predávajúcemu spôsobom určeným Kupujúcim v oznámení o odstúpení. V prípade, že koniec lehoty prípadne na deň pracovného pokoja, lehota sa predlžuje do nasledujúceho pracovného dňa.

7.7. V prípade, ak Kupujúci neodstúpi v zákonnej lehote 14 dní od kúpnej zmluvy a zásielku zaslanú na dobierku si neprevezme, Kupujúcemu bude účtovaná náhrada škody v dohodnutej výške, ktorá má pokryť výšku poštovného prvej zásielky a poštovného vrátenej zásielky. Kupujúci sa s predávajúcim týmto ustanovením dohodli, že táto suma je fixne stanovená v sume 4 EUR. Kupujúci s tým bez výhrad súhlasí a zaväzuje sa túto náhradu škody zaplatiť na účet Predávajúceho uhradením faktúry vystavenej so splatnosťou 7 dní. Kupujúci zároveň pri neprevzatí záväzne objednanej zásielky súhlasí s uvedením jeho mena a obce na verejne dostupný zoznam nespoľahlivých zákazníkov v prípade ak náhradu škody neuhradí a s prípadným vymáhaním tejto náhrady škody použitím právnych prostriedkov.

Článok 8

Alternatívny spôsob riešenia sporov

8.1 Ak sa Predávajúci domnieva, že boli porušené jeho práva, alebo nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu, má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu emailom na adrese info@merliX.sk. Ak predávajúci na žiadosť spotrebiteľa odpovie zamietavo alebo na ňu do 30 dní odo dňa jej odoslania neodpovie vôbec, Kupujúci má na základe novelizovaného zákona č. 102/2014 (§ 3 ods. 1 písm. t) a zákona č. 391/2015 právo na alternatívny (mimosúdny) spôsob riešenia sporu. Kupujúci môže návrh podať spôsobom určeným podľa § 11 ods. 2 a §12 zákona 391/2015 Z. z.

8.2 Kupujúci môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná on-line na stránke: webgate.ec.europa.eu. Sťažnosť prostredníctvom platformy môže podať Kupujúci žijúci v EÚ na Predávajúceho so sídlom v EÚ. Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady.

8.3 Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov Kupujúci nájde na stránke economy.gov.sk

Článok 9

Ochrana osobných údajov

9.1 Predávajúci požadované osobné údaje od Kupujúceho využíva len k zabezpečeniu realizácie objednávky Kupujúceho a pre potreby vlastného marketingu.

9.2 Predávajúci sa zaväzuje osobné údaje poskytnuté Kupujúcim chrániť v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov, najmä zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

9.3. Bližšie informácie a presné podmienky o osobných údajoch, ich spracovávaní a ochrane nájdete v časti Ochrana osobných údajov.

Článok 10

Záverečné ustanovenia

10.1 Podmienky nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na Stránke.

10.2 Zmluvný vzťah medzi zmluvnými stranami je uzavretý podľa slovenského práva, právneho poriadku a predpisov Slovenskej republiky.

10.3 Tvrdenia na tejto Stránke nemusia byť v súlade s odporúčaniami zdravotníckych inštitúcii vo vašej krajine. Predávajúci v žiadnom prípade nezodpovedá za škody spôsobené nevhodným užívaním alebo skladovaním tovaru. Užívanie a používanie tovaru je na vlastnú zodpovednosť Kupujúceho.

10.4 Kupujúci berie na vedomie, že nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru
a) ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze
b) uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený.

10.5 Kupujúci berie na vedomie, že Predávajúci nezodpovedá za chyby a vady tovaru, ktoré boli spôsobené v príčinnej súvislosti s konaním alebo opomenutím Kupujúceho.

10.6 Kupujúci môže predávajúceho kontaktovať na telefónnom čísle: +421 910 966 423 – vedenie spoločnosti DKV Innovative, s.r.o. (v čase 09:00-18:00), alebo vytvoriť objednávku či informovať sa o objednávke na čísle +421 944 633 111 - oddelenie expedície MerliX.sk 

Hovorné je účtované podľa platného cenníka Slovak Telekom, a.s., resp. O2 Slovakia, alebo podľa cenníka operátora Kupujúceho.

10.7 Kupujúci berie na vedomie, že za vady tovaru sa nepovažujú vady vzniknuté nesprávnym užívaním/používaním, skladovaním a iným nakladaním v rozpore s pokynmi predávajúceho a informáciami uvedenými v príbalových letákoch, pričom Predávajúci nezodpovedá za obsah príbalových letákov k tovaru uvádzaný výrobcom tovaru.

10.8 Predávajúci nezodpovedá za znížené účinky alebo vlastnosti tovaru prezentované v popise tovaru na Stránke alebo priloženom letáku k tovaru, ktoré je spôsobené najmä:

a) používaním alebo užívaním tovaru v rozpore s odporúčaním alebo návodom priloženým k tovaru alebo uvedeným na Stránke, 
b) zdravotným stavom a jeho reakciou, psychickým rozpoložením, životosprávou, hygienickými návykmi a celkovým životným štýlom Kupujúceho.

10.9 Kupujúci vykonaním záväznej objednávky potvrdzuje, že akceptuje obchodné podmienky pre dodávku tovaru vyhlásené Predávajúcim a že bol oboznámený s Upozornením k tovaru uverejneným na Stránke. Vzťahy medzi Kupujúcim a Predávajúcim sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú zároveň pre obe strany záväzné.

V Košiciach, dňa 16.6.2017

Merlix Perfektum

Merlix Perfektum

Tabletka pred sexom pre pevnú erekciu

24.9 EUR

KÚPIŤ

Merlix Senior

Merlix Senior

Na dlhodobé užívanie pre zlepšenie sexuálneho zdravia

29.9 EUR

KÚPIŤ